Euro Consulting Group Евро Консултинг Груп

Дейност

Основната дейност на „Евро Консултинг Груп” ЕООД е цялостно разработване, администриране, управление, текущ контрол и отчитане на проекти, финансирани от европейските фондове и програми.
Обхватът на разработваните от „Евро Консултинг Груп” ЕООД проекти покрива широк спектър от икономически сфери, основно насочени към малките и средни предприятия. Фирмата разполага с емпиричен опит , специфично ноу-хау и експерти работещи в областта на консултантската дейност на редица инвестционни, икономически, социални, образователни и младежки проекти.
Направленията на консултантска дейност обхващат професионални съвети, решения и реализация на различни инициативи в области като осигуяване на финансиране и цялостно управление на проекти от европейските фондове и програми свързани с техническа модернизация на МСП, финансов мениджмънт, сливане на корпорации и холдинги, разработване на бизнес планове, маркетингови стратегии и проучвания, изготвяне на тръжна документация и провеждане на търгове съгласно ПМС № 55, международна търговия със страни от ЕС, Близкия Изток и Китай , младежки дейностти, информационно обслужване, правни, финансови и счетоводни  анализи и оценки, търговия с вредни емисии, развитие на възобновяеми енергоизточници  и др.