Euro Consulting Group Евро Консултинг Груп

Услуги


Описание на предлаганите услуги

Разработване на проект

Изготване на заявление за участие, логическа рамка, бюджет и подготовка на всички придружителни доументи. Цялостно окомплектоване на проектното предложение в готов за подаване вид.

Цялостно управление

Цялостно управление на проекта до приключване на договора и крайното му отчитане.

Справки и отчети

Изготвяне на междинен/краен технически и финансов отчет, справки, отчети и други приложения.

Тръжни процедури

Подготовка на документация и цялостно провеждане на тръжни процедури – съгласно разпоредбите на ПМС 55 и указанията на Договарящия орган /ДО/

Безплатен проект

При евентуално неодобрение от ДО  Евро Консултинг Груп ЕООД се ангажира да изготви безплатно проект на същия клиент при следващото отваряне на процедурата.

Архивиране

Поддържане и текуща актуализация на досие на проекта на хартиен и електронен носител и съхраняване на документацията в срок от 5 години след края на проекта.

Total monitoring

Евро Консултинг Груп ЕООД се ангажира да обезпечи със свой служител за съдействие при всички мониторингови визити и одити в рамките на проекта и 5 години след това